Tan quan nguyen - Trần Hưng Đạo Đánh Tan Quân Nguyên

Quan nguyen tan Nguyen Quoc

Trần Hưng Đạo Đánh Tan Quân Nguyên

Quan nguyen tan Nhà Nguyên

Chiến tranh Nguyên Mông

Quan nguyen tan Trần Hưng

Quan nguyen tan Chiến tranh

Nguyen Quoc Quan

Quan nguyen tan Nguyen Quoc

Chiến tranh Nguyên Mông

Quan nguyen tan Chiến tranh

Quan nguyen tan Chiến tranh

Quan nguyen tan Chiến tranh

Quan nguyen tan Chiến tranh

Quan nguyen tan Trần Hưng

Trần Hưng Đạo Đánh Tan Quân Nguyên

Trên phương diện khoa cử tuyển tài, Oa Khoát Đài nghe theo kiến nghị của Da Luật Sở Tài, triệu tập danh Nho giảng kinh tại Đông cung, đưa con em đại thần đến nghe giảng.

  • Trong đó có hai quốc gia phiên thuộc trực thuộc, đó là Cao Ly và Miến Điện, phân biệt lập ra Chinh Đông hành tỉnh và Miến Trung hành tỉnh.

  • Do Chiêm Thành câu lưu sứ giả của Nguyên, Nguyên Thế Tổ dựa vào đó phát binh phân thủy bộ tiến công.

Để thực hiện ý đồ tiến xuống phía nam, Nhà Nguyên đã tiến hành chiến tranh với và trước.

  • Filed under: Tagged: , ,.

  • Các hoạt động triều đình và các kỳ thi dựa trên Khổng giáo, vốn đã bị bãi bỏ ở miền bắc Trung Quốc trong giai đoạn chia rẽ, được người Mông Cổ tái lập với hy vọng giữ được trật tự xã hội như ở thời Hán.
2021 blog.grandprixlegends.com